MAMADŮ point

Naše nestátní zdravotnické zařízení se zapojilo do práce na pilotním projektu Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Toto pracoviště Se žádostmi o přijetí do péče multidisciplinárního týmu se na naše pracoviště mohou obracet odbornící a organizace, které u svých klientů s trvalý bydlištěm na území hlavního města Prahy zjistili komplexní problematiku, kterou se jim v daném okamžiku nedaří přesahuje kapacitu jimi poskytovaných služeb a nedaří se předcházet někdy i opakovaným hospitalizacím na odděleních dětské a dorostové 
 
V rámci pilotního projektu jde o zavedení nového modelu poskytování komplexní péče v oboru dětské a adolescentní psychiatrie. Tato péče zahrnuje poskytoání zdravotních, sociálních a pedagogických služeb, ambulantního i terénního charakteru. Konkrétně se jedná o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů. Důležitým faktorem provozování služeb je garantovaná časová i územní dostupnost a práce formou case managementu. Cílovou skupinou multidisciplinárních týmů jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu.
 
Vzhledem k tomu, že podle zadání vyhlašovatele grantové výzvy - Ministerstva zdravotnictví ČR je cílem tohoto programu prevence hospitalizací, jejich zkracování také reintegrace hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizace psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a jejich sociální vztahy, je také péče MTDZ-P časově omezena, maximálně na dobu 3 až 6 měsíců, podobně jako je omezena doba hospitalizace. Referující s multidisciplinárním týmem aktivně spolupracuje jak na vytvoření plánu péče v rámci MTDZ-P tak i na přípravě návratu klienta zpět do komunitní péče.
 
 

Jak předat žádost o přijetí do péče MTDZ-P
• Vyplňte následující formulář žádost o přijetí do péče MTDZ-P.

• Nezapomeňte vyplnit všechny položky dotazníku, neúplně vyplněné žádosti budou referujícímu vráceny k doplnění

• Žádost o přijetí do péče MTDZ-P odešlete do datové schránky: eqz5x3k nebo poštou na adresu: MAMADŮ Praha s.r.o., Táborská 321/59, 140 00 Praha 4

• Na telefonním čísle +420 608 173 556 informujte o této skutečnosti člena MTDZ-P, který aktuálně konzultuje a řeší přijímání nových klientů.

• Konzultace se službu konajícím členem týmu je možná v době od 9:00 do 15:00

• Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat nebo voláte mimo výše uvedenou dobu informujte nás o odeslání žádosti na e-mailové adrese mamadu.point@mamadu.cz